นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์
นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
 
     
     
     
 
  ประวัติตำบล  
  ข้อมูลสภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  สินค้า OTOP  
  รวมภาพเทศบาล  
     
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภา  
  พนักงานเทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  ผลงานดีเด่น  
  รายรับ รายจ่าย  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองการศึกษา  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองวิชาการและแผนงาน  
 
 
     
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
  คำสั่งเทศบาล  
  Dowload แบบฟอร์ม  
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
20837680
   
มกราคม 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
     
 
ผู้ใช้ :
รหัส :
 
     
 
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
     
 
 
     
ค้นหาข้อมูล


ค้นจาก web
ค้นจาก google
     
 
เริ่ม : 2007-12-01
ปิด : 2008-12-31
 แสดงความคิดเห็นเว็บเทศบาลบางนกแขวก
พอใช้
ดี
ดีมาก
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
     
 
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
     
     
   

 

ประวัติเทศบาล
ที่มาของเทศบาลตำบลบางนกแขวก
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

การจัดตั้งเทศบาลตำบลบางนกแขวก มีที่มาดังนี้

                 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง สุขาภิบาลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อปี พ.ศ. 2506 มีอาณาเขตพื้นที่ตำบลบางนกแขวกทั้งตำบล และหมู่ 6 ต.บางคนที 1 หมู่บ้าน พื้นที่ทั้งหมด 3.73 ตารางกิโลเมตร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 เป็นหน่วยงานการปกครองรูปแบบท้องถิ่น และมีฐานะเป็นนิตุบุคคล มีรูปแบบการบริหารโดยมีคณะกรรมการสุขาภิบาล ประกอบด้วยรูปแบบท้องถิ่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรูปแบบการบริหารโดยมีคณะกรรมการสุขาภิบาล ประกอบด้วย

                 1. นายอำเภอ เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง
                 2.กำนันในท้องที่ เป็นกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง
                 3. คณะกรรมการสุขาภิบาล 9 คน โดยการเลือกตั้งของประชาชนในเขตสุขาภิบาล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเทศบาล

                 มาตรา 284 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารของบุคคล การเงิน การคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ รวมทั้งจะต้องมีกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารราชการระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง พร้อมทั้งกำหนดการจัดสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องที่ และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยให้คณะกรรมการระบบไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และต้องมีการพิจารณาทบทวนอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ดังกล่าวทุก 5 ปี

                 มาตรา 285 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องประกอบด้วย สภาท้องถิ่น และคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน หรือ มาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น และมีวาระการดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี โดยมีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะเป็นข้าราชการประจำ หรือพนักงานรัฐไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลซึ่งได้กำหนดนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 คือ ปรับปรุงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบ คือ

                 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
                 2. เทศบาล
                 3. องค์การบริหารส่วนตำบล
                 4. การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา)

                 ต่อมารัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต่อรัฐสภา และได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จึงทำให้สุขาภิบาลที่มีอยู่ในประเทศไทย จำนวน 981 แห่ง ต้องเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สุขาภิบาลบางนกแขวก เป็นหนึ่งในจำนวนสุขาภิบาลทั่วประเทศที่ต้องเปลี่ยนแปลงฐานะมาเป็นเทศบาล ชื่อว่า “ เทศบาลตำบลบางนกแขวก” การบริหารงานการเงินการคลัง ทรัพย์สิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

                 นับแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลบางนกแขวก ได้ย้ายที่ทำการจากที่ว่าการอำเภอบางคนที มาตั้งชั่วคราว ณ บริเวณอาคารโรงกรองน้ำ ม. 7 ต.บางนกแขวก โดยมีนาย หยด มันทะกะ นาย ชัชวาล ภูผา นายมานิต บุญประสพ เป็นนายกเทศมนตรีตามลำดับ การบริหารงานต่างๆ ในสำนักงานเทศบาลเริ่มขยายตัวมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ

                 สำหรับ สำนักงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็น เทศบาลชั้น 7 มีโครงสร้างการบริหาร แบ่งเป็น 6 ฝ่าย ดังนี้

                 1. สำนักปลัด
                 2. กองคลัง
                 3. กองช่าง
                 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                 5. กองการศึกษา
                 6. กองการประปา


อัตราพนักงาน

                 11 กันยายน 2545 นายมานิต บุญประสพ ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ได้เข้ามาบริหารงานเทศาลตำบลบางนกแขวก เล็งเห็นว่า สำนักงานเทศบาลตำบลบางนกแขวกที่อยู่ชั่วคราวบริเวณโรงกรองน้ำ ม.7 ต.บางนกแขวก นั้นแคบ และไม่เพียงพอต่อการบริหารและการทำงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมลูกจ้างประมาณ 30 กว่าอัตรา (ในขณะนั้น) จึงมีนโยบายที่จะทำการขยับขยาย หาที่ตั้งใหม่ให้เหมาะสม แล้วเล็งเห็นว่า อาคารโรงเรียนวัดโพธิ์งามซึ่งเป็นโรงเรียนได้ยุบรวมไปอยู่กับโรงเรียนวัดเจริญ ซึ่งเป็นสถานที่กว้างขวางเพียงพอ จึงทำการประชาคมสอบถามประชาชนว่าเห็นควรที่จักต้องย้ายอาคารสำนักงานใหม่มาอยู่บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์งาม ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย จึงทำการย้ายมาอยู่ และได้ทำการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมสำหรับผู้มาติดต่อราชการ ไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้สวยงาม สนามกีฬา ลานอเนกประสงค์

ความหมายของตราสัญลักษณ์

               มีนกแขวกอยู่ตรงกลาง หมายถึง เนื่องจากอดีตมีนกแขวกอาศัยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และนกแขวกเป็นนกกินปลา แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตำบลนั้น

 
 
 
 
  ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลบางนกแขวก  
 
Best View for Internet Explorer 6