นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์
นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
 
     
     
     
 
  ประวัติตำบล  
  ข้อมูลสภาพทั่วไป  
  ข้อมูลชุมชน  
  สินค้า OTOP  
  รวมภาพเทศบาล  
     
  คณะผู้บริหาร  
  สมาชิกสภา  
  พนักงานเทศบาล  
  โครงสร้างส่วนราชการ  
  ผลงานดีเด่น  
  รายรับ รายจ่าย  
  สำนักปลัด  
  กองคลัง  
  กองช่าง  
  กองการศึกษา  
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
  กองวิชาการและแผนงาน  
 
 
     
  พรบ./พรก.  
  กฏกระทรวงและระเบียบ  
  คำสั่งเทศบาล  
  Dowload แบบฟอร์ม  
  รับเรื่องราวร้องทุกข์  
     
  แบบสอบถามความพึงพอใจ  
     
20186115
   
พฤษภาคม 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
     
 
ผู้ใช้ :
รหัส :
 
     
 
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
     
 
 
     
ค้นหาข้อมูล


ค้นจาก web
ค้นจาก google
     
 
เริ่ม : 2007-12-01
ปิด : 2008-12-31
 แสดงความคิดเห็นเว็บเทศบาลบางนกแขวก
พอใช้
ดี
ดีมาก
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
     
 
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน
ศาลปกครอง
กระทรวงพาณิชย์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงบประมาณ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
SML
ตำบลคนไทยดอทคอม
ความรู้เรื่องกฎหมาย
 
     
     
   

รับโอนตำแหน่งงานว่าง

                   เทศบาลตำบลบางนกแขวก มีตำแหน่งว่างในตำแหน่ง

บริหารและสายงานผู้บริหารการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา

คือ ตำแหน่ง  หัวหน้ากองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา 6) จำนวน

1 อัตรา    และหัวหน้ากองช่าง  (นักบริหารงานช่าง 6)   จำนวน 1 อัตรา

โดยจะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างโดยวิธีการ

รับโอน  สอบถามที่ได้ 034 - 703223 - 4


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
เปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 และประกาศเรียกประชุมสภา
ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี 2560
รายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2558
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ จำนวน 4 กระบวนงาน
ทอดผ้าป่าขยะ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
งานสงกรานต์ ประจำปี 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชน
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมารับแบบประเมินและชำระภาษี
เชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2557
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ขอเชิญถวายเทียนจำนำพรรษา
ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเปิดให้บริการแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ
ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สานสายใยครอบครัว
รับสมัครพนักงานจ้าง
เชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ครั้งที่ 9 ดรุณา-นารี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก ครั้งแรก
ประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปรับแบบประเมินและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบางนกแขวก
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายบริหาร
รำลึกจอมเตะบางนกแขวก
ขอเชิญร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
นวัตกรรมการบริหารองค์กรแห่งการเรียนรู้
ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์สานสายใยครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2556
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม
สรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
งานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2556
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการผู้มีสิทธิรับเบี้ย
โปรดชำระภาษีต่าง ๆ ภายในกำหนดระยะเวลา
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค รับรางวัลดีเยี่ยมระดับเขต
แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาภายในเขตเทศบาล
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อสป.
ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
คุณครูที่ได้รับการยกย่องครูสอนดีในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางนกแขวก
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน

หน้าที่ [1] 2 3 >>

 
 
 
  ©สงวนลิขสิทธิ์ 2550 โดยเทศบาลตำบลบางนกแขวก  
 
Best View for Internet Explorer 6