[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 16 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ
heartเทศบัญญัติ การดำเนินกิจการประปา

heartเทศบัญญัติ (ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smileyการพัฒนาบุคลากร
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
smileyการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน
  


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
[ 15/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนกแขวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / ) โดย admin
[ 10/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 5110 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 10 / ) โดย admin
[ 9/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 6 / ) โดย admin
[ 7/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก และอาคารโรงจอดรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 / ) โดย admin
[ 7/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 11 / ) โดย admin
[ 1/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับเดือนมีนาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 29 / ) โดย admin
[ 1/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 6 / ) โดย admin
[ 1/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 9 / ) โดย admin
[ 1/มี.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าตรอกโรงฝื่น ตลาดเก่าบางนกแขวก หมู่ที่ 1 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 7 / ) โดย admin
[ 28/ก.พ./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 6 / ) โดย admin
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
20 โดย : bnk9
20/มี.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
วันท้องถิ่นไทย ปี 2566 ( 1 / )
    พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย อ่านต่อ....
14 โดย : bnk9
14/มี.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง เชิงสะพานบางนกแขวก หมู่ 6 ต.บางนกแขวก ( 5 / )
    ตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง เชิงสะพานบางนกแขวก หมู่ 6 ต.บางนกแขวก อ่านต่อ....
มติ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม
[ 7/มี.ค./2566 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ( 12 / ) โดย admin
[ 3/มี.ค./2566 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 2/2566 ( 9 / ) โดย admin
[ 13/ก.พ./2566 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 1/2566 ( 26 / ) โดย admin
[ 7/ก.พ./2566 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65 ( 13 / ) โดย admin
[ 7/ม.ค./2566 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2565 ( 24 / ) โดย admin
[ 28/ธ.ค./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ( 33 / ) โดย admin
[ 22/ธ.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2565 ( 33 / ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2565 ( 76 / ) โดย admin
[ 6/ต.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2565 ( 120 / ) โดย admin
[ 28/ก.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565 ( 84 / ) โดย admin
เขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน่วยงานภาครัฐ


ประชาสัมพันธ์Spot รณรงค์ป้องกันโควิด-19

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
04351 : แนะนำเกมสล็อต Starburst XXXtreme เป็นสล็อตออนไลน์ที่ออกแบบโดยค่าย NetEnt   (1/0)
LouisSENSEI
21 มี.ค. 2566 : 10:22
04350 : ที่แรก ที่เดียวที่มีการแจกเงินรางวัลมากที่สุดในเวลานี้ เพียงแค่สมัครสมาชิกก็รับเครดิตฟรีไปได้เลยทันท   (0/0)
ดา
21 มี.ค. 2566 : 08:18
04349 : แนะนำเกมสล็อต Codex ที่เป็นสล็อตออนไลน์ที่ออกแบบโดย Vibra Gaming   (1/0)
thorn
21 มี.ค. 2566 : 07:04
04273 : น้ำประปา  (16/1)
โสภาพรรณ
7 มี.ค. 2566 : 15:58
04084 : เนื่องจากมีผู้สอบถามคำถามเข้ามามาก ทางเทศบาลตำบลบางนกแขวก จึงขอตอบคำถามที่พบบ่อย  (11/0)
bnk9
10 ก.พ. 2566 : 10:48
01500 : รบกวนตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 ให้หน่อยค่ะ  (1,129/2)
เด็กหลังวัดเจริญ
26 มี.ค. 2564 : 14:51
01503 : สอบถามข้อมูลหน่อยค่ะ  (1,249/3)
หมาฉันต้องไม่บ้า
29 มี.ค. 2564 : 15:05
02033 : ขอสอบถามเรื่องน้ำปะปา  (470/3)
เจ้าหนูจำมัย
25 เม.ย. 2565 : 10:39
02022 : เสียงตามสายชุมชน  (406/2)
PYW
19 เม.ย. 2565 : 20:31
02035 : จ่ายภาษี  (403/2)
ร่ำรวย มั่นคั่ง
25 เม.ย. 2565 : 17:55


ทำเนียบบุคลากร
นายสุรศักดิ์ บุญประสพ
นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
0872583322
คลังรูปภาพ
S__33349727.jpg
 
S__33349695.jpg
 
Facebook ทต.บางนกแขวก


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
ผลการประเมิน ITA
แจ้งทุจริตการสอบ
ผลการประเมิน LPA
ชีวประวัติอภิเดช ศิษย์หิรัญ
การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
คู่มือ
 

ตรวจค่าฝุ่น pm2.5
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง