[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 
smileyการพัฒนาบุคลากร 
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย

smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

  หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
เรื่อง : โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (กันน็อก) ลดการบาดเจ็บ ลดอุบัติเหตุทางถนน
โดย : bnk9
เข้าชม : 20
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบางนกแขวก จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (กันน็อก) ลดการบาดเจ็บ ลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ.2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางคนที ให้ความรู้ความเข้าใจสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร การขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องหลังจากนั้นนายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก นางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัยให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาล และปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์เพื่อใช้สวมใส่ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ5 อันดับล่าสุด

      โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี 5/ส.ค./2565
      รณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หมวกนิรภัย (กันน็อก) 27/ก.ค./2565
      รณรงค์ถังเปียกลดโลกร้อน ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม กิจกรรม Big Cleaning Day 26/ก.ค./2565
      โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (กันน็อก) ลดการบาดเจ็บ ลดอุบัติเหตุทางถนน 25/ก.ค./2565
      โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 22/ก.ค./2565