[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ

heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง 
smileyการพัฒนาบุคลากร 
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย

smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  
ita 65  
 ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้าง 

02 ข้อมูลผู้บริหาร
     - คณะผู้บริหาร 
     - หัวหน้าส่วนราชการ 

03 อำนาจหน้าที่ 

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

05 ข้อมูลการติดต่อ 

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

08 Q&A  

09 Social Network 

แผนการดำเนินงาน

010 แผนดำเนินงานประจำปี 

011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 

012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

การปฏิบัติงาน

013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
      - คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      - คู่มือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานบำเหน็จบำนาจของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
      - คู่มือวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      - คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์  
      - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การให้บริการ

014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

015 ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

017 E-Service
       - แบบฟอร์มการขอใช้น้ำประปา 
       - แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือของประชาชน 
       - แบบฟอร์มการขอใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย 
       - แบบขอรับใบรับรองติดตั้งบ่อดักไขมัน 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
      - รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  
      - รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
      - รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม  

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
      - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 
      - 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2
      - 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1
      - 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 4 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปี 2565 
          - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565
          - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2563
          - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2563 
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2565 
          - หลักเกณฑ์เกี่ยงกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 
          - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 

028 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
          - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปี 2565 
          - แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 
          นโยบายและกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564-2566 

การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 

029 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        - แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        - หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนกแขวก 

030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ

031 ข้อมูลสถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ 


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         - Facebook เทศบาลตำบลบางนกแขวก
         - เว็บบอร์ดบนเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางนกแขวก 

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          - การประชุมประชาคมการบูรณาการการจัดการแผนหมู่บ้าน 
          - ข่าวกิจกรรมการประชาคมหมู่บ้าน 
          - ข่าวกิจกรรมการตรวจคัดกรองการหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย ATK 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

         - เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
         - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         - การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 
         - ข่าวกิจกรรมการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล  ภายใต้คอนเซ็ปต์  Zero Telorance ไม่ทำ  ไม่ทน  ไม่เฉย  รวมไทยต้านโกง 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

         - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ได้ออกกำลังกายร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
        - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
         - มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
         - นโบบายคุณธรรมและความโปร่งใส
         - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง 
         - คู่มือการปฏิบัติงานเพื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
          
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 
         - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน