ชื่อ - นามสกุล :นายอำนวย ชัยโชค
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน้าที่หลัก :0819954424
ที่อยู่ :
Telephone :0819954424
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบางนกแขวก
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาลตำบลบางนกแขวก